Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2012

越南(6): Ben Thanh Market

越南(5): Pho

越南(4):住。胡志明

越南(3) Trung Nguyen Coffee

越南(2): 人在胡志明,尖叫声不断

越南(1): 长途巴士

柬埔寨(14): 再见,柬埔寨!

柬埔寨(13): 塔普伦寺 Ta Prohm

柬埔寨(12): 周萨神庙 Chau Say Tevoda

柬埔寨(11): 大吴哥Angkor Thom

柬埔寨(10): 巴戎寺 The Bayon

柬埔寨(9): 吴哥窟 Angkor Wat

柬埔寨(8): 日出吴哥

柬埔寨(7):夜。暹粒

柬埔寨(6): 吴哥日落

柬埔寨(5):洞里萨湖 Tonle Sap (下)

柬埔寨(4):洞里萨湖 Tonle Sap (上)

柬埔寨(3): 住

柬埔寨(2): 感受tuk tuk

柬埔寨(1): 暹粒

背包七人行